Romooc, somi trailer, trailer|SÀI GÒN CHẤN PHÁT - THƯƠNG HIỆU RƠ MOOC SỐ 1 VIỆT NAM

Romooc, somi trailer, trailer|SÀI GÒN CHẤN PHÁT - THƯƠNG HIỆU RƠ MOOC SỐ 1 VIỆT NAM

Romooc, somi trailer, trailer|SÀI GÒN CHẤN PHÁT - THƯƠNG HIỆU RƠ MOOC SỐ 1 VIỆT NAM

x
syntax error: select ten as ten,tenkhongdau,id,photo from table_product_list where hienthi=1 and type='sanpham' and id_danhmuc= order by stt,id desc